چاپ

یکی از اعضای خانواده ام که معلم و مهندس است، پارسال یکدفعه در خانه نشست و نه سرکار رفت و نه از خانه بیرون آمد. هر روز شک و بدبینی­اش بیشتر و بیشتر میشود. هر چه از او میخواهیم بیرون برود یا به پزشک مراجعه کنیم، قبول نمیکند. با این وضعیت تکلیف ما چیست؟

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 40