چاپ

چرا عده ای از مردم در مسائل اخلاقی، اهل دامن جمع کردن هستند. زمانی که احساس کنند ازنظر اخلاقـی تحت فشارنـد، سریع خودشـان را کنـار می کشند! و اسمش را هم می گذارند تقوا. درحالی که معنای تقوا، دامن را از گناه جمع کردن است، نه از گناهکار.

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 228