گناه بیماری

گناه بیماری است و استغفار داروی آن ترک گناه، درمان قطعی