«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا»
کامل‌ترین مؤمنین ازنظر ایمان
ایمان، فقط به نماز شب نیست. ایمان به زیارت عاشورای هرروز نیست. این‌ها فضیلت هستند؛ اما ببینید پیامبر (ص)، ایمان را چگونه تعریف می‌کنند؟
یک‌وقت به مستحبات سرگرم نشویم و اصل کار را فراموش کنیم.

 از خصوصیات پیغمبر (ص) این بود که اگر چیزی به ایشان تعارف می‌کردند، حتی اگر خرمای پوسیده‌ای بود، قبول می‌کردند.

بعضی از ما سلیقه نداریم: داریم، خیلی ممنون، نمی‌خواهیم، بده به یکی که نداره و ...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه