استاد حدائق روز جمعه 26 آبان ماه 1402 در مهدیه بزرک شیراز به تفسیر یکی دیگر از آیات مهدویت در قرآن  پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 24 آبان ماه 1402 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان انتظارات خداوند از بندگانش پرداختند.

IMG20231113182423
IMG20231113182342
IMG20231113182325
IMG20231113182241
IMG20231113182135

استاد حدائق روز دوشنبه 22 آبان ماه  1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان سیمای مومنین در قرآن پرداختند.

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG20231110074532
IMG20231110074648

استاد حدائق روز جمعه 19 آبان ماه 1402 در مهدیه بزرک شیراز به تفسیر یکی دیگر از آیات مهدویت در قرآن  پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه